Katalogový list

Terminologie žebříků

 1. Žebřík – ocelová konstrukce sloužící osobám k překonání rozdílů výškových úrovní.
 2. Provozní žebřík – žebřík určený k používání při provozu, údržbě a opravách objektu.
 3. Požární žebřík – žebřík určený pro požární zásah podle ČSN 730840.
 4. Únikový žebřík - žebřík určený jako náhradní úniková možnost podle ČSN 730802 nebo chráněná úniková cesta podle ČSN 730840.
 5. Výstupní čára žebříku – myšlená čára procházející osami příčlí (stupadel) v podélné ose větví žebříku, končící na nástupní nebo výstupní úrovni, popř. na úrovni odpočívadla.
 6. Sklon žebříku – úhel α, který svírá výstupní čára žebříku s vodorovnou rovinou.
 7. Svislý žebřík – pro účely této normy žebřík, pro jehož sklon platí 80°< α ≤ 90°
 8. Skloněný žebřík - žebřík, pro jehož sklon platí 75° ≤ α ≤ 80°.
 9. Větev žebříku – žebřík, popř. část žebříku přímo spojující dvě výškové úrovně (např. nástupní úroveň s odpočívadlem, dvě odpočívadla).
 10. Nástupní úroveň – pochůzná plocha, ze které se po žebříku vystupuje nahoru.
 11. Výstupní úroveň – pochůzná plocha, ze které lze po žebříku sestupovat dolů.
 12. Odpočívadlo – konstrukce, určená pro přestup z jedné větve žebříku na následující větev a která umožňuje odpočinek vystupujících a sestupujících osob.
 13. Délka žebříku – svislá vzdálenost mezi výstupní a nástupní úrovní žebříku.
 14. Šířka žebříku – vzdálenost mezi vnitřními líci štěřínů u příčlových žebříků nebo šířka části stupadla, která je určená pro umístění nohy při lezení u stupadlových žebříků.
 15. Příčlový žebřík – žebřík s podélnými nosnými prvky (štěříny), které jsou spojeny příčlemi.
 16. Příčel – vodorovný nosný ocelový prvek příčlového žebříku spojující štěříny, určený pro umístění nohy osoby lezoucí po žebříku.
 17. Štěřín – podélný nosný ocelový prvek příčlového žebříku.
 18. Stupadlový žebřík – žebřík, tvořený stupadly.
 19. Stupadlo – vodorovný ocelový nosný prvek stupadlového žebříku, připojený zpravidla na nosnou konstrukci (např. na trubkový stožár, do zdiva, do betonové stěny).
 20. Ochranný koš – ochranná konstrukce z ocelových třmenů a podélných prutů, zajišťující bezpečnost osob při lezení po žebříku.
 21. Ochranný třmen – ocelový prvek sloužící k částečnému zajištění bezpečnosti osob při lezení po žebříku.
 

Třídění žebříků:

Ocelové žebříky se třídí:

 1. podle účelu
  • provozní
  • požární
  • únikové
 2. podle tvaru konstrukce
  • příčlové
  • stupadlové
 3. podle sklonu
  • svislé
  • skloněné

Žebříky se navrhují podle účelu, pro který jsou určeny. Žebřík určený pro více účelů současně musí splňovat požadavky stanovené pro jednotlivé účely.

Provozní žebříky se rozmísťují v souladu s požadavky stavební a technologické části stavby a podle bezp. předpisů. Požární a únikové žebříky se rozmísťují podle ČSN 730802 a ČSN 730840.

Žebříky mají být umístěny tak, aby nebránily provozu a aby osoby, které žebřík použijí, nebyly provozem ohroženy (např. břemenem jeřábu, pádem předmětů, výpary).

Žebříky se sklonem menším než 58° a větším než 90° se nesmí navrhovat.

Žebříky se sklonem menším než 75° a větším než 58° lze navrhovat jen v případech, kdy je stanoven způsob jejich bezpečného užívání (např. provozním předpisem).


Prezentaci zajišťuje:
KOVOTRADE Group, s.r.o.
 
 
Kontakt:
 
tel: 723 060 650
fax: 311 636 367
e-mail: r.krikava@kovotradegroup.cz