Katalogový list

Technická specifikace žebříky

Navrhování a výroba žebříků se řídí normou ČSN 74 3282.

KONSTRUKČNÍ POŽADAVKY

Provozní žebříky se navrhují příčlové nebo stupadlové, svislé nebo skloněné.

Šířka příčlových provozních žebříků musí být nejméně 400 mm a nemá být větší než 450 mm, kromě žebříků do délky 3 m a žebříků, které se používají pouze pro údržbu, kde smí být šířka menší, nejméně však 300 mm.

Vzdálenost os příčlí nesmí být menší než 280 mm a větší než 330 mm a musí být po celé délce žebříku stejná. Rozdíl mezi délkou žebříku a násobkem osových vzdáleností příčlí se vyrovnává velikostí vzdáleností mezi nástupní příčlí a nástupní úrovní, která však nesmí být větší než 400 mm a menší než 250 mm. Osa poslední příčle musí být v úrovni výstupní plošiny nebo odpočívadla, pokud není poslední příčel nahrazen plošinou nebo odpočívadlem.

Mezi příčlemi a stěnou nebo jinou souvislou konstrukcí za žebříkem musí být volný prostor o šířce nejméně 180 mm³), do kterého mohou zasahovat vyčnívající části s rozměry.

Mezi štěřínem a stěnou nebo jinou souvislou konstrukcí u žebříku musí být nejméně prostor 60 mm, do kterého mohou zasahovat prvky pro připojení žebříku ke konstrukci.

Nejmenší šířka stupadlových žebříků je 300 mm nebo 2x150 mm. Jsou-li stupadla žebříku umístěna po stranách konstrukce (např. u jednodříkového sloupu, trubkového stožáru apod.), smí být vodorovná vzdálenost mezi vnitřními okraji stupadel nejvýše 250 mm.

Vzdálenost os stupadel nesmí být menší než 250 mm a větší než 330 mm a musí být po celé délce žebříku stejná (obr. 5,6). Rozdíl mezi délkou žebříku a násobkem osových vzdáleností stupadel a nástupní úrovní, která však nesmí být větší než 400 mm a menší než 200 mm. Osa posledního stupadla musí být v úrovni výstupní plošinou nebo odpočívadlem.

Mezi stupadly a stěnou nebo jinou souvislou konstrukcí za žebříkem musí být vzdálenost nejméně 180 mm kromě vyčnívajících částí, které mohou zasahovat do tohoto prostoru s vymezením .

Mezi kotevní částí stupadla a stěnou nebo jinou souvislou konstrukcí, do které není stupadlo vetknuto,musí být nejméně 40 mm.

Největší dovolená délka příčlového žebříku s jednou větví je 12 m. Největší dovolená délka příčlového žebříku s jednou větví je 9 m. Žebříky delší se rozdělí na větve tak, aby žádná větev nebyla delší než 9 m. Délky větví mají být stejné.

U provozních žebříků lze délku žebříků zvětšit nejvýše na 25 m (např. u osvětlovacích stožárů) v případech, kdy je stanoven způsob jejich bezpečného užívání (např. provozním předpisem).

Žebříky delší než 6 m, které procházejí na výstupní úrovni podlažími a žebříky dlouhé 5 m a více musí mít ochranný koš, popř. ochranný třmen. Ochranný koš musí být i u žebříků kratších, je-li umístěn v prostoru, kde může dojít k ohrožení lezoucí osoby (únik škodlivých plynů, padající předměty apod.)

Žebříky umístěné mezi stěnami nebo jinou konstrukcí s rozměry a mezerami odpovídajícími rozměrům a mezerám ochranného koše nemusí mít ochranný koš.

Ochranný koš se skládá ze třmenů a pěti podélných prutů stejnoměrně rozmístěných po obvodu třmenu. Třmeny se připojují nejvýše ve čtyřnásobné vzdálenosti příčlí zpravidla na oba štěříny nebo na jinou vhodnou konstrukci. Ochranný koš má průleznou šířku 700 mm a vzdálenost středního spojovacího prutu od osy příčlí podle sklonu žebříku

  • do 80°           750 mm
  • do 85°           700 mm
  • do 90°           680 mm

U provozních žebříků lze rozměry ochranného koše i rozměry konstrukcí ochranný koš nahrazující stanovit odlišně v případech, kdy je stanoven způsob jejich bezpečného užívání (např. provoz. předpisem). Vzdálenost středního svislého prutu od os příčlí však nesmí být menší než 600 mm. Ochranný koš nesmí mít méně než tři podélné pruty rozmístěné stejnoměrně po obvodu třmenu.

Začátek ochranného koše smí být nejvýše 3 m nad nástupní úrovní.

Je-li nástupní úroveň žebříku ve větší výšce než 3 m, musí začátek ochranného koše odpovídat svými rozměry. U plošin s šířkou do 1 200 mm musí být ochranný koš doplněn částí konstrukce, která splňuje požadavky ochranného koše a nebrání průchodu. Úprava platí i pro žebříky kratší než 5 m.

Vystupuje-li se z příčlového žebříku čelně, musí štěříny i ochranný koš přesahovat nad výstupní úrovní nejméně 1 100 mm, kromě případu podle čl. 58. Je-li na výstupní úrovni zábradlí, musí být zábradlí přerušeno a upraveno podle ČSN 743305. Není-li na výstupní úrovni zábradlí, musí mít konce štěřínů směrem k výstupu sklon 15°.

V místě čelního výstupu ze žebříku musí být volný průchod široký nejméně 600 mm, do kterého mohou zasahovat pouze štěříny s rozměrem.

Vystupuje-li se ze žebříku do strany (boční výstup), musí být žebřík prodloužen do výšky nejméně 1 500 mm nad výstupní úroveň (odpočívadla, plošiny), kromě případu podle čl. 58. Část žebříku převyšující výstupní úroveň lze nahradit držadly stejného průřezu jako příčle nebo stupadla, umístěnými na výstupní čáře žebříku nebo dvěma sloupky zábradlí ve stejné vzdálenosti jako štěříny vzdálené od výst. čáry nejvýše 150 mm.

Žebřík o více větvích musí mít na přestupech odpočívadlo, pokud není přestup navržen v úrovni plošiny. Odpočívadlo, popř. plošina, musí mít plochu nejméně 600 mm x 600 mm. Osová vzdálenost mezi jednotl. větvemi žebříku má být nejm. 700 mm, přičemž vzdálenost mezi hranou odpočívadla, popř. plošiny a osou dolní větve žebříku nesmí být větší než 400 mm.

Ochranný koš musí přesahovat nad výstupní úroveň (odpočívadlo) nejméně o 1 100 mm. Ochranný koš horní větve žebříku musí začínat v rovině odpočívadla. Pro přestup z jedné větve na druhou větev musí být koš přerušen nad rovinou odpočívadla s průlezným otvorem o nejmenší světlosti 600 mm x 2 100 mm.

U provoz. žebříků lze nahradit ochr. koš ochrannými třmeny , kdy je stanoven způsob jejich bezp. užívání (např. provoz. předpisem). Vzájemná vzdálenost ochr. třmenů a ochr. třmene od průlezného otvoru v konstrukci smí být nejvýše 6 ti násobek stupadel. První ochr. třmen musí být nejvýše 3 m nad nástupní úrovní.

Navrhuje-li se pro sezení, popř. odpočinek, místo odpočívadla ochr. třmen, musí být pro tento případ zvlášť dimenzován.

Otvor v podlaze, kterou prochází žebřík bez ochr. koše, musí mít průleznou světlost min. 700 mm x 700 mm. U málo používaných vstup. Otvorů musí mít otvor v podlaze (ve stropech, v plošinách) nejmenší průleznou světlost 600 mm x 600 mm nebo průměr 600 mm. Průlezná světlost nesmí být zmenšena žádnou konstrukcí (příčlemi, štěříny atd.).

Otvor v podlaze musí být chráněn zábradlím tak, aby výstup ze žebříku i vstup na žebřík byl z boční strany.

Pokračuje-li žebřík v úrovni podlahy další větví, navrhne se zábradlí tak, aby přístup k této větvi byl zepředu. Zábradlí musí být i tehdy, je-li otvor zakryt poklopem.

Nelze-li provozní žebřík umístit tak, aby přesahování štěřínu podle čl. 48, popř. 50, nebránilo provozu, nahradí se přesahování štěřínu zasouvatelnými nebo odnímatelnými madly.

POŽÁRNÍ ŽEBŘÍKY

Požární žebříky se navrhují v souladu s požadavky návrhu zařízení pro protipožární zásah podle ČSN 730802, ČSN 730840 a ČSN 730873.

Požární žebříky se navrhují příčlové a mohou být svislé nebo skloněné.

Největší dovolená délka požár. žebříku s jednou větví je l5 m. Žebřík s délkou do 30 m musí být dělen do dvou větví s odpočívadlem, přičemž žádná z větví nesmí být delší než 15 m. Žebřík dlouhý 30 m a více nesmí mít větve delší než 9 m. Větve jednoho žebříku mají být stejně dlouhé.

Svislé žebříky dlouhé 30 m a více musí mít ochr. koš. Skloněné žebříky dlouhé 30 m a více se navrhují s pevnými madly v kolmé vzdálenosti 300 mm od štěřínů.

Ochranný koš se navrhuje viz. technické požadavky s tím, že vzdálenost střed. spojovacího prutu ochranného koše kruhového tvaru se zvětší podle sklonu.

  • do 85°          na 800 mm
  • do 90°          na 750 mm.

Při návrhu kruh. ochr. koše požár. žebříků, které jsou využívány i pro jiné účely (provozní, únikové), platí rozměry předepsané pro požár. žebříky.

V případě, že by začátek žebříku překážel provozu nebo by svojí polohou umožňoval zneužití nepovolanými osobami, může být dolní část žebříku odnímatelná nebo zasouvací. Musí být zachována podchodná výška minimálně 2 100 mm. První příčel může být nejvýše 2 500 mm nad výst. úrovní vzhledem k délce nastavovacích žebříků podle ČSN 389804, které jsou součástí požární výzbroje.

Pro návrh otvorů platí, že zmenšení průlezných otvorů pod 700 mm x 700 mm se nedovoluje.

U svislých požár. žebříků bez odpočívadel může trubka požár. vodovodu podle ČSN 730873 nahradit jeden štěřín žebříku s doporučenými rozměry a napojením .

U svislých požár. žebříků s odpočívadly lze vést samostatné potrubí pro přívod požární vody mezi větvemi žebříku. Samostatné potrubí pro přívod požární vody se ukončí na výstupní úrovni

ÚNIKOVÉ ŽEBŘÍKY

Únikové žebříky se navrhují v souladu s požadavky podle ČSN 730802 nebo ČSN 730840 zejména z hlediska umístění žebříku, požární bezp. a požární odolnosti souvisejících konstrukcí.

Únikové žebříky mají být příčlové.

Šířka příčlových únikových žebříků má být 400 mm, nemá být větší než 450 mm a nesmí být menší než 300 mm.

Vzdálenost příčlí a vzdálenost od konstrukcí se navrhuje podle konstrukčních požadavků.

Vstup na únikový žebřík lze navrhnou i mezi odpočívadly průlezným otvorem v ochranném koši o nejmenší šířce 600 mm a nejmenší podchodné výšce 2 100 mm nad pochůznou úrovní únikové plošiny.


Prezentaci zajišťuje:
KOVOTRADE Group, s.r.o.
 
 
Kontakt:
 
tel: 723 060 650
fax: 311 636 367
e-mail: r.krikava@kovotradegroup.cz