Katalogový list

Technická specifikace zábradlí

Navrhování a výroba ochranných zábradlí se řídí normou ČSN 74 3305.

Technické požadavky na zábradlí jsou dané dle intenzity provozu na pochůzí ploše a podle přístupu na plochy. Povinnost zřídit zábradlí na volném okraji pochůzné plochy vzniká, jestliže volný prostor před plochou je hlubší než 300mm v provozech určených pro děti a 500mm v provozech s volným přístupem dospělých osob.

Nejmenší dovolené výšky zábradlí:

 1. výška snížená = 900 mm - hloubka volného prostoru je nejvýše 3 m
 2. výška základní = 1.000 mm - ve všech případech, kdy není předepsána větší výška nebo dovolená snížená výška
 3. výška zvýšená = 1.100 mm - hloubka volného prostoru je větší než 12 m
 4. výška zvláštní = 1.200 mm - hloubka volného prostoru je větší než 30 m

Požadavky na výplň zábradlí:

 1. Na pochůzných plochách s volným přístupem osob nesmějí být svislé a šikmé (v úhlu do 45 od svislice) mezery ve výplni zábradlí širší než 120 mm.
 2. Vodorovné a šikmé mezery (v úhlu více než 45 od svislice) nesmějí být širší než 180 mm.
 3. Mezera mezi vodorovnou pochůznou plochou a spodní (horizontální) zábradelní výplní u zábradlí bez zarážky nesmí být širší než 120 mm.
 4. Půdorysný průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem pochůzné plochy nesmí být širší než 50 mm.

Požadavky na zábradelní madlo:

 1. Zábradelní madlo se umísťuje ve výšce nejméně 900 mm a nejvýše 1.200 mm.
 2. Madlo má mít průřez vhodný k uchopení rukou shora. Průřezem madla musí být možno volně opsat nejméně 3/4 kružnice.
 3. V provozech s volným přístupem dospělých osob musí mít madlo průměr nejméně 30 mm a nejvýše 60 mm.
 4. Zábradelní madlo nesmí mít ostré hrany a výstupky ani otřepy.
 5. Volné konce dutých madel musí být uzavřeny nebo upraveny tak (např. zahnutím směrem dolů), aby se v nich nebo o ně nemohly zachytit prsty ruky přidržující se zábradlí.
 6. Zábradelní madla mají při změnách sklonu i jiných změnách směru plynule navazovat.

Zatížení a zkoušení zábradlí se stanovuje dle ČSN 73 0035, ČSN 73 2030 a ČSN 73 2037.

Navrhování konstrukcí zábradlí se řídí dle příslušných norem pro navrhování kovových konstrukcí tj. dle ČSN 73 1401, ČSN 73 1402, ČSN 73 1403, ČSN 73 1590.

Ochrana proti atmosférickým vlivům u ocelových konstrukcí zábradlí je stanoveno dle ON 73 1410, ČSN 03 8260, ČSN 03 8009.

Pro výrobu a montáž zábradlí i pro konstrukce, které nesou zábradlí, nebo do nich je zábradlí upevněno, se musí dodržovat požadavky uvedené v technických normách pro výrobu a montáž konstrukcí tj. dle ČSN 73 2601, ČSN 73 2602 a ON 73 3630.


Prezentaci zajišťuje:
KOVOTRADE Group, s.r.o.
 
 
Kontakt:
 
tel: 723 060 650
fax: 311 636 367
e-mail: r.krikava@kovotradegroup.cz