Katalogový list

Technická specifikace vrata

Navrhování a výroba vrat se řídí normou ČSN 74 6610.

Technické náležitosti objednávky

Označení vrat v objednávkách apod. obsahuje zejména:

 1. stručný název vrat (např. podle techn. normy)
 2. skladebné rozměry
 3. směr otevírání křídel (P,L)
 4. číslo techn. normy nebo typového podkladu
 5. druh zárubně a úprava u podlahy
 6. zvláštní požadavky odlišné od obvyklého provedení předem dohodnuté s dodavatelem (požadavek na zateplení, finální povrchovou úpravu apod.)
Materiál

Jednotlivé nosné části vrat se vyrábějí z ocelí tříd 10 a 11 popř. ze slitin neželezných kovů. Nenosné (výplňové) části křídel mohou být i z nekovových materiálů, např. z plastů.

Pro výrobu jsou vhodné zejména:

 1. tvarované tyče podle ČSN 42 0135
 2. tenké plechy podle ČSN 42 0117 a ČSN 42 0118
 3. tenkostěnné profily podle ČSN 42 0121
 4. profily a plechy ze slitin hliníku podle ČSN 42 4400 a ČSN 42 4401, popř. z obdobných materiálů podle katalogu výrobce
 5. speciální materiály, např. plechy z korozivzdorné oceli.
Konstrukce

Návrh a posouzení nosných částí ocelových vrat se řídí ustanovením ČSN 73 1401 a ČSN 73 1402.

Pro provádění kovových vrat platí všeobecné zásady uvedené v ON 73 3630. Ve zvláštních případech je nutné respektovat ČSN 73 2601 a ČSN 73 2602. Podrobnou konstrukci jednotlivých druhů vrat určují technické normy pro jednotlivé výrobky popř. typové podklady vrat.

Konstrukční profily pro vratové zárubně i křídla vrat musí být rovné a nezkroucené. Případné úchylky přímosti, rovinnosti, zkroucení, úchylky příčného průřezu a tloušťky stěn profilů , jakož i úchylky rozměrů koutových a tupých svarů, musí být v mezích dovolených úchylek podle ČSN 732611, podle příslušných rozměrových norem, techn. dodacích předpisů popř. podle zvláštních ujednání.

Patřičnou pozornost je třeba věnovat vyrovnání plechů do výplní. Plechové výplně se obvykle k rámu křídla přivařují. U vrat s výplněmi musí být zaručena těsnost spojení po přivaření. Případné spáry mezi výplňovým plechem a přírubami vlysu je nutné zatmelit. Každá plechová výplň, ohraničená rámem, má být z jednoho kusu materiálu. Spojení plechů pouze na sraz v ploše výplně se nedoporučuje. Oboustranně hladká vrata s izolací mezi plechovými výplněmi musí mít izolaci z takového materiálu, aby při dlouhodobém používání vrat nedocházelo k jejímu sedání, aby část vrat nezůstala neizolována.

Vrata do ocel. konstrukce se dodávají bez zárubně, zárubeň je tvořena konstrukcí hrázděné stěny. Prahová spojka, popř. dorazy pro posuvná vrata, jsou součástí dodávky ocel. konstrukce. Vratové vedení je součástí dodávky kovových vrat.

S ohledem na požadavky bezpečnosti je nutno řešit konstrukci vrat tak, aby za žádných okolností nemohlo dojít k nežádoucímu vysazení křídel ze závěsů nebo vedení. U výsuvných (zvedacích) a výklopných (vyklápěcích) vrat musí být respektována síla, potřebná pro zvedání křídla s ohledem na obsluhu žen. Vrata musí být opatřena zajištěním proti náhlému spadnutí křídla. Síla potřebná k zadržení křídla nesmí záviset na pružinách. Protizávaží vyvažující hmotnost vrat se musí pohybovat v ochranném krytu a musí mít spolehlivé vedení ve vymezené dráze. Součástí konstrukce vrat ručně ovládaných musí být zařízení pro zajištění křídel v otevřené poloze proti samovolnému zavření. Vrata s kývavými křídly, upravená pro průjezdový provoz, při němž se křídla otevírají nárazem nebo tlakem vozidel, musí mít konstrukční zajištění (zastavení) křídel v jejich krajních polohách.

Vrata motoricky ovládaná musí být opatřena zabezpečovacím zařízením, které zablokuje, popř. otevře pohybující se křídla např. při nenadálém defektu technolog. Zařízení nebo při výpadku energie. Vrata musí rovněž umožňovat ruční otevření. Motoricky ovládaná vrata musí být vybavena výstražným sign. zařízením, světelným i zvukovým.

Okraje křídel vrat motoricky ovládaných , výsuvných a výklopných musí být opatřeny bezpečnostním označením.

Z hlediska požární bezpečnosti podléhá konstrukční řešení a umístění vrat ustanovením ČSN 73 0802.

Konstrukční kování

Z důvodu manipulace s vratovými křídly se vrata opatří konstrukčním kováním, umožňujícím jejich správnou funkci. Počet a provedení závěsů musí zajistit odolnost křídel proti svěšování. Pro vratová křídla se používá zejména těchto druhů kování:

 1. vysazovací a kladkové závěsy
 2. uzávěry vratových křídel
 3. zadlabací a hákové zámky
 4. stavěče vratových křídel
 5. zvláštní kování

Druh zámku (uzamykacího mechanismu) je nutno předepisovat diferencovaně podle požadavku na pasivní bezpečnost vrat. V odůvodněných případech se použije zámkový mechanismus se zvýšenou bezpečností podle příslušných techn. norem výrobců kování. Zámky u vrat jednostranně oplechovaných musí být opatřeny krytem z plechu. Otvory pro konce rozpěrných tyčí uzávěrů a uzavíracích mechanismů v nadpraží a u prahu (u prahové spojky) musí rovněž mít kryty.

Konstrukční kování musí být provedeno a osazeno tak, aby zajišťovalo spolehlivou funkci vrat a dolehnutí vratových křídel. Ocelové kování, vystavené přímým vlivům povětrnosti, musí být upraveno proti korozi:

 1. pokovením zinkem v tloušťce min 12 um podle ČSN 03 8510 a ČSN 03 8511 nebo
 2. nátěrem IIB podle ČSN 03 8260, zhotoveném na čistém nebo fosfátovaném povrchu.

Křídla otevíravých a skládacích vrat jsou obvykle zavěšena na vysazovacích závěsech, jejichž velikost, počet a rozmístění je třeba stanovit s ohledem na účinky zatížení. Použití jiných druhů závěsů (např. čepových) se nevylučuje, pokud budou zajišťovat spolehlivou funkci vrat.

Posuvná vrata, která jsou řešena s horním vedením, musí mít na každém křídle nejméně dva kladkové závěsy. Dolní vedení nemusí být u těchto vrat průběžné po celé šířce, stačí krajní část vedení a střední nájezd se zarážkou. Rukojeti na vnitřní straně posuvných vrat musí být upraveny tak, aby nezabraňovaly úplnému odsunutí vratových křídel do krajní otevřené plochy.

Vrchní (ovládací) kování

Doplňujícím příslušenstvím kovových vrat je vrchní (ovládací) kování. Ovládací kování (kliky se štíty, rukojeti, madla apod.) se dodává:

 1. ocelové
 2. ze slitiny hliníku
 3. z plastu
 4. v kombinaci kovu a plastu
 5. ze spec. materiálů (např. z  korozivzdorné oceli)

Toto kování se upevňuje na vrata zpravidla na staveništi po osazení vrat. Výška vodorovné osy pro umístění klik, madel apod. se doporučuje max. 1200 mm od podlahy. Technické požadavky pro vrchní (ovládací) kování určuje ČSN 16 6011 a další technické normy jednotlivých výrobků (kování).

Zasklení

Křídla vrat (zpravidla jejich horní část) může být zasklena. Zasklení křídel vrat se provádí:

 1. do polodrážky – s použitím:
  • příponek
  • zasklívacích profilů ocel. tenkostěnných, ze slitiny hliníku, z plastu, z pryže nebo z jiného materiálu.
 2. zvláštním způsobem – např. nasunutím pryžového zasklívacího profilu přes hranu otvoru v křídle vrat, určeného pro zasklení.

Pro zasklení vrat plochým sklem a izolačními skly platí ustanovení ON 73 3440 a ON 73 3442. Druh zasklení se řídí podle požadavku určení vrat.

Vrata s kývavými křídly, určená pro průjezdový provoz, při němž se křídla otevírají nárazem nebo tlakem vozidel, musí mít průhlednou výplň, pokud samotná křídla nejsou průhledná.

Těsnění

Těsnění vrat je možné zlepšit utěsněním spár mezi zárubní a křídlem, popř. mezi ocelovou konstrukcí a křídly. Těsnění musí být předepsáno. Připevňuje se zpravidla do drážek nebo do vhodně tvarovaných přídavných profilů na křídle nebo na zárubni, popř. na křídle i zárubni současně. Těsnící profily lze též lepit kontaktním lepidlem na dorazové plochy v polodrážkách. Těsnění musí být vyměnitelné v případě poškození provozem nebo jinými vlivy.

Těsnící profily (z pryže, plastu apod.) musí být z ozonovzdorného materiálu, musí odolávat slunečnímu záření a nesmí být nasákavé.

Druh materiálu (jakost), rozměry, mezní úchylky a tvary profilového těsnění jsou uvedeny v příslušných technických normách popř. v techn. podkladech výrobků.

Osazování

Pro řádné osazování vrat se zárubně musí opatřit dostatečným počtem úchytek, zajišťujících přenesení účinků zatížení do stavební části objektu. Dvojice úchytek pro zabetonování nebo nastřelení v ostění a nadpraží nesmí být umístěna ve stejné rovině, vzdálenost jejich os musí být nejméně 200 mm. Ve svislém směru se úchytky zpravidla umisťují v místech závěsů, a to 100 mm nad nebo pod jejich vodorovnou osou.

Kovová vrata se osazují převážně do zděných, železobet. a ocel. konstrukcí. Vrata se osazují těmito způsoby:

 1. zabetonováním úchytek
 2. nastřelením úchytek a přivařením zárubně vrat k těmto úchytkám
 3. přivařením zárubní vrat k předem zabudovaným kotevním deskám
 4. přivařením zárubní vrat nebo závěsů k ocel. konstrukci
 5. jiným vhodným způsobem
Ochrana proti korozi

Pro předepisování, provádění, prověřování jakosti a údržbu systému ochrany vrat proti atmosférické korozi platí ČSN 03 8260. Vrata, vyráběná z ocel. tvarovaných tyčí, plechů a trubek, válcovaných za tepla a z tenkostěnných profilů uzavřených nebo otevřených, tvářených za studena z ocelí tříd 10 a 11 se podle ČSN 03 8260-84 chrání některým z těchto druhů ochrany:

 1. nátěrem, zhotoveném na povrchu oceli
  1. otryskaném
  2. mořeném a fosfátovaném
  3. odmaštěném – pouze u tenkostěnných profilů, tvářených za studena
 2. žárovým nástřikem hliníku nebo zinku
 3. kombinovaným povlakem žárově stříkaného hliníku nebo zinku s nátěrem

Vrata, nebo jejich části ze slitin hliníku musí být chráněny:

 1. anodickou oxidací
 2. nátěrem též povlakem z práškových nátěrových hmot
Údaje na výrobcích

Vrata musí být označena údaji podle příslušných právních předpisů. Značení musí být trvanlivé, zejména má být uvedeno:

 1. ochranná známka, popř. plný název výrobce a jeho sídlo
 2. technická norma, podle které byla vrata vyrobena
 3. značka technické kontroly závodu
 4. čtvrtletí a rok výroby.
Dodávání vrat

Součástí dodávky vrat je i potřebný kompletační materiál podle technických norem výrobců popř. podle typových podkladů a to zejména:

 1. materiál pro osazování
 2. vrchní (ovládací) kování
 3. těsnící a spojovací materiál

Vrata se dodávají nekompletovaná (pokud není dohodnuto jinak), se základním ochranným nátěrem nebo kovovým povlakem popř. kovovou složkou kombinovaného povlaku. Kompletační materiál (vrchní kování, materiál pro osazování, spojovací materiál apod.) se dodává zabalen zvlášť se soupisem druhu a množství.

Balení, doprava a skladování

Ocelová vrata se dodávají a dopravují nebalená. Vrata ze slitin hliníku nebo z více druhů materiálů (ocelo-hliníková) se dodávají balená, nebo ochráněná před nepříznivými vlivy přikrytím. Ocelové zárubně popř. vedení vrat se nebalí a obvykle se dopravují v dílcích, spojené do svazků.

Při dopravě musí být vrata nebo jejich části uloženy a zajištěny tak, aby nedošlo k jejich trvalým deformacím a k poškození protikorozní povrch. Ochrany.

Vrata a jejich části musí být uskladněny na rovných podložkách, na suchém a krytém místě. Kompletační materiál pro vrata se uskladňuje v krytých skladovacích prostorách.


Prezentaci zajišťuje:
KOVOTRADE Group, s.r.o.
 
 
Kontakt:
 
tel: 723 060 650
fax: 311 636 367
e-mail: r.krikava@kovotradegroup.cz