Zakázkový list - Smlouva o dílo č.: Ze dne:
Zhotovitel:          Objednatel        
KOVOTRADE Group, s.r.o.    Firma - Jméno:        
Zahořany 9, 267 01 Králův Dvůr    Adresa:        
IČO: 251 22 029    IČO - RČ:        
Tel - Fax: 0311,636 367          Tel - Fax:        
Popis                    
díla:    
                       
 
pol.   popis výměra/rozměr  Kč/výměra  Kč/jedn. počet jedn.  Kč celkem
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
A   SUMA bez DPH                  
B   DPH                  
C   TOTAL k úhradě včetně DPH                  
Místo a               Termín dodání
způsob      
dodání:                    
Platební podmínky          Částka Splatnost
1 Záloha č. 1:                  
2 Záloha č. 2:                  
3 Doplatek:                  
Předběžnou cenou díla ve smlouvě, pokud je stanovená, je cena bez DPH, která se účtuje navíc sazbou DPH dle platného sazebníku. Cena díla je splatná ihned po zhotovení díla, nebo do 14ti dnů od fakturace zhotovitelem. Provedené práce a dodávky budou hrazeny zálohovými platbami ve výši a v termínech dle dohody. V případě prodlení objednatele s platbou se sjednává úrok ve výši 0,05% denně z dlužné části ceny díla. Dílo zůstává majetkem zhotovitele až do úplného jeho zaplacení objednatelem.
Objednatel je povinen dílo po jeho dokončení neprodleně převzít, o převzetí sepsat zápis - předávací protokol a uvést v něm případné vady, které při převzetí zjistil. Od tohoto okamžiku nese objednatel plnou zodpovědnost za veškeré škody způsobené na předaném díle, nebo jeho částí. Strany se dohodly na povinnosti objednatele převzít dílo, pokud má pouze vady, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla, ani je podstatně neztěžují, zhotovitel je po-té povinen tyto vady neprodleně bezplatně odstranit. Pokud dílo objednatel nepřevezme a nebo odmítne sepsat zápis s uvedením výhrad k provedení díla, má se zato, že dílo převzal dne, kdy mu zhotovitel převzetí umožnil a objednatel je povinen zaplatit celou dohodnutou cenu díla vč. DPH.
Zhotovitel je povinen provést dílo v obvyklé (standardní) kvalitě dle platných ČSN a ručí za tuto kvalitu po dobu 12 měsíců. Případné vady díla v záruční době je třeba neprodleně písemně reklamovat - zjevné nejpozději do osmi dnů po převzetí díla,  skryté neprodleně po jejich odhalení. Zhotovitel neručí za vady vzniklé nevhodným umístěním díla, agresivitou prostředí, nahodilostí a vyšší mocí, jakož i neodbornými úpravami a zásahy do díla, jeho povrchové úpravy a konstrukce.
V případě prodlení zhotovitele s termínem provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH denně, nemá-li z něho objednatel žádný prospěch a 0,01% z ceny díla, má-li prospěch, byť jen dílčí, nejvýše však 5% z ceny díla. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky, které brání řádnému zhotovení či dokončení díla, oznámí to objednateli a navrhne změnu díla, či způsobu pokračování o díle. Do té doby lhůta k provedení díla neběží. Totéž platí, udělí-li objednatel nevhodné pokyny (podklady) nebo poskytne-li neúplné či nesprávné pokyny (podklady). Zhotovitel může přerušit (nezačít) provádění díla, nezaplatí-li objednatel včas dohodnutou zálohu. V případě prodlení úhrad dohodnutých záloh se prodlužuje termín dokončení díla o tuto dobu prodlení.
Případné požadavky na jiné úkony, či na použití jiného materiálu jsou návrhem na změnu smlouvy. Pokud je zhotovitel provede, má právo účtovat jejich cenu vedle ceny díla (vícepráce), i když nebyly dohodnuty písemně a nebo nebyla dohodnuta jejich cena.
Objednatel je povinen zajistit v den montáže přítomnost odpovědné osoby, která předá pracovníkům zhotovitele staveniště. Staveniště bude v termínu montáže ve stavu stavební připravenosti na instalaci díla. Objednatel je povinen zabezpečit veškeré právní předpoklady pro provedení díla (zejména souhlas majitele nemovitosti, případně stavební povolení). Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli patřičnou součinnost, která je potřebná k provedení díla.
Objednatel potvrzuje, že byl seznámen s konstrukčním řešením, provedením, funkčností, povrchovou úpravou díla a způsobem jeho montáže, jehož dodávka je předmětem této smlouvy a objednatel souhlasí se všemi parametry.
Podpis zhotovitele:  Podpis objednatele: